คำถามเรื่องการประกันภัยส่วนบุคคล – ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัย

keyboard inviting household insurance

เรายินดีให้คำปรึกษาในเรื่องรายละเอียดของโปรแกรมประกันภัยสำหรับบ้านและที่อยู่อาศัยซึ่งจะมีอยู่หลากหลายความคุ้มครองดังนี้

หมวดที่ 1 : สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) คุ้มครองภัยที่ระบุไว้ยกตัวอย่างเช่นอัคคีภัยฟ้าผ่าภัยระเบิดแผ่นดินไหวและลมพายุเป็นต้น

หมวดที่ 2 : ทรัพย์สิน (เฟอร์นิเจอร์, เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา, เครื่องใช้ไฟฟ้า)คุ้มครองการประกันภัยทุกชนิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายโดยอุบัติเหตุต่อทรัพย์สินขณะอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย

หมวดที่ 3 : ทรัพย์สินส่วนบุคคลคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยอุบัติเหตุรวมถึงการถูกโจรกรรมในขณะที่นำทรัพย์สินดังกล่าวออกนอกบ้านหรือต่างประเทศซึ่งทรัพยสินส่วนบุคคลหมายถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้อุปกรณ์การกีฬานาฬิกากล้องกระเป๋าโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊คเป็นต้นทรัพย์สินใดที่มีมูลค่ามากว่า 25,000บาท จะต้องระบุแยกเป็นรายการพร้อมกับมูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆ

หมวดที่ 4 : อุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองการเสียชีวิตทุลพลภาพถาวรชั่วคราวหรือสิ้นเชิงต่อของผู้เอาประกันภัยและสมาชิกในครอบครัวอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกคุ้มครองการชดใช้ความรับผิดแก่บุคคลภายนอกตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตการบาดเจ็บร่างกายและความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งคุ้มครองในวงเงินสูงถึง 5,000,000บาท ต่อเหตุการณ์หมวดที่

หมวดที่ 6 : การประกันเงินทดแทนแรงงานคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับความบาดเจ็บแก่ร่างกายโดยอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยของลูกจ้าง (คนรับใช้และคนขับรถ) ตามกฎหมายแรงงานไทย

การเลือกทำประกันตามแผนประกันนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถพิจารณาเลือกตามความต้องการและความเหมาะสมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำตามหมวดต่างๆทั้งหมดซึ่งเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์คือ 5,000บาท ส่วนเบี้ยประกันภัยที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกหมวดความคุ้มครองและทุนเอาประกันภัยในแต่ละหมวด

โปรดกรอกแบบสอบถามด้านล่างเราจะติดต่อกลับหาคุณพร้อมข้อเสนอรายละเอียดความคุ้มครองภายในสองวันทำการ

Error: Contact form not found.