คำถามเรื่องการประกันภัยส่วนบุคคล – ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัย

keyboard inviting household insurance

เรายินดีให้คำปรึกษาในเรื่องรายละเอียดของโปรแกรมประกันภัยสำหรับบ้านและที่อยู่อาศัยซึ่งจะมีอยู่หลากหลายความคุ้มครองดังนี้

หมวดที่ 1 : สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) คุ้มครองภัยที่ระบุไว้ยกตัวอย่างเช่นอัคคีภัยฟ้าผ่าภัยระเบิดแผ่นดินไหวและลมพายุเป็นต้น

หมวดที่ 2 : ทรัพย์สิน (เฟอร์นิเจอร์, เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา, เครื่องใช้ไฟฟ้า)คุ้มครองการประกันภัยทุกชนิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายโดยอุบัติเหตุต่อทรัพย์สินขณะอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย

หมวดที่ 3 : ทรัพย์สินส่วนบุคคลคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยอุบัติเหตุรวมถึงการถูกโจรกรรมในขณะที่นำทรัพย์สินดังกล่าวออกนอกบ้านหรือต่างประเทศซึ่งทรัพยสินส่วนบุคคลหมายถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้อุปกรณ์การกีฬานาฬิกากล้องกระเป๋าโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊คเป็นต้นทรัพย์สินใดที่มีมูลค่ามากว่า 25,000บาท จะต้องระบุแยกเป็นรายการพร้อมกับมูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆ

หมวดที่ 4 : อุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองการเสียชีวิตทุลพลภาพถาวรชั่วคราวหรือสิ้นเชิงต่อของผู้เอาประกันภัยและสมาชิกในครอบครัวอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกคุ้มครองการชดใช้ความรับผิดแก่บุคคลภายนอกตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตการบาดเจ็บร่างกายและความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งคุ้มครองในวงเงินสูงถึง 5,000,000บาท ต่อเหตุการณ์หมวดที่

หมวดที่ 6 : การประกันเงินทดแทนแรงงานคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับความบาดเจ็บแก่ร่างกายโดยอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยของลูกจ้าง (คนรับใช้และคนขับรถ) ตามกฎหมายแรงงานไทย

การเลือกทำประกันตามแผนประกันนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถพิจารณาเลือกตามความต้องการและความเหมาะสมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำตามหมวดต่างๆทั้งหมดซึ่งเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์คือ 5,000บาท ส่วนเบี้ยประกันภัยที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกหมวดความคุ้มครองและทุนเอาประกันภัยในแต่ละหมวด

โปรดกรอกแบบสอบถามด้านล่างเราจะติดต่อกลับหาคุณพร้อมข้อเสนอรายละเอียดความคุ้มครองภายในสองวันทำการ

ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ของท่าน
ที่ตั้งของสถานที่เอาประกันภัย
ประเภทของสถานที่เอาประกันภัย
ลักษณะอาคาร
การเข้าใช้สถานที่
วัตถุประสงค์การใช้งาน
ขณะนี้ท่านมีประกันอัคคีภัย หรือ โจรกรรมหรือไม่
ท่านเคยถูกปฏิเสธทำประกันภัยหรือไม่
ท่านเคยเรียกร้องค่าสินไหมภายใต้กรมธรรม์บ้านพักอาศัยหรือไม่
กรมธรรม์จะมีระยะเวลา 12 เดือน ท่านต้องการให้กรมธรรม์เริ่มคุ้มครองเมื่อใด
 
หมวดที่ 1 : ตัวอาคาร
ท่านต้องการเอาประกันภัยในหมวดตัวอาคารหรือไม่ หากต้องการ กรุณาแจ้งมูลค่าทรัพย์สิน
 
หมวดที่ 2 : ทรัพย์สินภายในบ้าน
ท่านต้องการเอาประกันภัยในหมวดทรัพย์สินภายในบ้านหรือไม่ หากต้องการ กรุณาแจ้ง
กรุณาแนบรายการทรัพย์สินส่วนบุคคล (ที่อาจมีการพกพาออกนอกบ้าน) ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 25,000 บาท พร้อมระบุราคาทรัพย์สิน
คุ้มครองแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิดในกรณีที่ทรัพย์สินอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย
 
หมวดที่ 3 : ทรัพย์สินส่วนบุคคล (ที่อาจพกพาออกนอกบ้าน)
ท่านต้องการทำประกันเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลขณะที่อยู่นอกบ้านหรือไม่
กรุณาแนบ / ระบุรายการและมูลค่าทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่า 25,000 บาท
 
หมวดที่ 4 : ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ท่านต้องการซื้อความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับตัวท่าน หรือ สมาชิกในครอบครัวหรือไม่ หากต้องการ กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง
จำนวนสมาชิกในครอบครัวกี่ท่าน ทุนประกันภัย (บาท)
แม่บ้าน หรือ พนักงานขับรถ ทุนประกันภัย (บาท)
 
หมวดที่ 5 : ความรับผิดส่วนบุคคล
ท่านต้องการทำประกันในหมวดนี้หรือไม่
ท่านจะสามารถทำประกันในหมวดนี้ได้ เมื่อมีการทำประกันในหมวดที่ 1 หรือ หมวดที่ 2 ก่อนเท่านั้น
 
หมวดที่ 6 : ความรับผิดของนายจ้างตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์
ท่านต้องการซื้อความคุ้มครองในส่วนนี้ สำหรับแม่บ้าน หรือ คนขับรถหรือไม่