นโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท ทราฟาวการ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ทราฟาวการ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต ของบริษัทฯ รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล  ของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากนโยบายนี้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ ด้วยการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม

คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

คุกกี้ (Cookies)
หมายถึง Text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งาน Internet ของท่าน หรือพฤติกรรม การเยี่ยมชม Website ของท่าน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบอนุญาตขับรถ วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media Contact Data) เช่น LINE ID Facebook account
 • ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถังรถ
 • ข้อมูลการติดต่อกับบริษัทฯ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับบริษัทฯ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ข้อมูล IP address
 • รายละเอียดการจ้างงาน, รายได้, ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลหรือธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น รายละเอียดการรักษาพยาบาล, ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น
 • รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับใช้ในการจัดประกันภัยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่ลูกค้ามีอยู่
 • ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • รายละเอียดของข้อมูลบัญชีผู้ใช้เว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
 • ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของบริษัทฯ
 • ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างท่านกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอหรือการดำเนินการตามคำขอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ เช่น การติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเพื่อซื้อประกันภัย เป็นต้น
 • เพื่อเข้าทำสัญญา ปฏิบัติตามสัญญา และตรวจสอบการปฎิบัติงานตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ การนัดหมาย การลงทะเบียนให้บริการที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การชำระเงิน การรับหรือส่งข้อมูลและเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบริษัทฯ และการปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัทฯ
 • เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการให้บริการแก่ท่าน
 • เพื่อดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการประกันภัย
 • เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัทฯ เช่น การติดต่อประสานงานในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์รวมถึงการเจ้งเตือนต่าง ๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ กิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม และนำเสนอสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 • เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมงานกิจกรรม แคมเปญ ข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย ลงทะเบียนรับของขวัญ หรือรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 • เพื่อสำรวจความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และวิเคราะห์ความสนใจของท่านและข้อมูลประวัติการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
 • เพื่อการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร กรมการขนส่ง หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร และสถานที่ของบริษัทฯ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบริษัทฯ ณ อาคาร และสถานที่ของบริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ เช่น การควบรวมกิจการหรือการโอนสัญญา ซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

 • เมื่อท่านติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า หรือบริการกับเรา
 • ขั้นตอนคำขอซื้อสินค้า ใช้บริการหรือดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง ๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ
 • การติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE Facebook Messenger เป็นต้น
 • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
 • บริษัทฯ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เป็นต้น

ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

 • ลูกค้าของบริษัทฯ ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ
 • บริษัทในกลุ่มบริษัทฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น

การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่จะได้กระทำภายในกรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้

ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่ม
 • คู่สัญญา ผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิจประกันภัย
 • หน่วยงานด้านข้อมูลเครดิต
 • ธนาคาร
 • หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปง.), สำนักงานประกันสังคม, กรมสรรพากร, กรมบังคับคดี, ศาล เป็นต้น
 • บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้สำรวจภัย, ผู้ให้บริการภายนอก เป็นต้น
 • บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ, การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือการบริการอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ บริษัทฯ

การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

ในกรณีที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทฯจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทาง หรือองค์กรระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย/สัญญา หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญเท่านั้น

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นยังจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล ในกรณีที่ท่านยุติความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไปแล้ว บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายว่าด้วยการบัญชี, กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กฎหมายภาษีอากร เป็นต้น ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ ตามความจำเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และเมื่อพ้นระยะเวลาในการเก็บแล้ว บริษัทฯ จะทำการลบทำลาย หรือทำให้ข้อมูล ดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการรับทราบกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งนี้ตามความเหมาะสมในบางครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมี ข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ก่อนหน้าแล้ว

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัทฯ รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทฯได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งาน โดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ ได้ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ ดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน สำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ ระบุตัวตนได้ด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการร้องเรียนท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

 • มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่

เหมาะสมและเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความไม่เข้าใจหรือโดยมิชอบ

กรณีที่บริษัทฯ มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัทฯ บริษัทฯ จะกำกับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 • รายละเอียดการติดต่อในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน การเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท ทราฟาวการ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สถานที่ติดต่อ: 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 17/B ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์: (+66) 02-161-4953
อีเมล: marketing@trafalgar-intl.com
เว็บไซต์: www.trafalgar-intl.com

บริษัทฯ ใช้ Cookies อย่างไร?

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม Website จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทฯจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผ่าน Internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งาน บริการของบริษัทฯ ทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ท่านสามารถ Sign in บัญชีของท่านใน Website ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัทฯ และการใช้งาน Website ของบริษัทฯ เท่านั้น หากท่านได้กด link ไปยัง Website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน Website ของบริษัทฯ ก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปรากฏใน  Website นั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลลงใน Website ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันเป็นคราว ๆ ไป

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท ทราฟาวการ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 17/B ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์: (+66) 02-161-4953
อีเมล: marketing@trafalgar-intl.com
เว็บไซต์: www.trafalgar-intl.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.